ALGEMENE VERKOOP-, LEVERING- en BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkopen niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 3. De klant wordt verzocht de goederen (kwaliteit en aantal) na te zien voor de lading of bij de levering van de goederen. Klachten worden enkel binnen de 12 uren na afhaling of levering aanvaard.
 4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de  factuur te vermelden.
 5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlsrente verschuldigd, ten belope van 8% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 5% van het factuurbedrag, met een minimum van €50,00.
 7. In geval van annulering van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met  hetzelfde minimum van €50.00. en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.
 8. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
 9. Wilderhof verwerkt persoons- en bedrijfsgegevens overeenkomstig het privacy-beleid dat u kan terugvinden op onze website: wilderhof.be
 10. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zicht niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
 11. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald voor rekening van de koper.
 12. Gebruikte landcodes :

ArgentiniëAR / ARG
BelgiëBE / BEL
Chili: CL / CHL
DuitslandDE / DEU
Filipijnen: PH / PHL
Frankrijk: FR / FRA
Marokko: MA / MA
Mexico: MX / MEX
Nederland: NL / NLD
Peru: PE / PER
Polen: PL / POL
Portugal: PT / PRT
Roemenië: RO / ROE
Servië: RS / SRB
Spanje: ES / ESP
Verenigd Koninkrijk: GB / GBR
Zuid-Afrika: ZA / ZAF